Trygdeytelser og pensjoner

nav-logo

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden.
Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon.

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd.
Maksimal støtte er kr. 22.723,-
Ved død hos barn under 18 år yter folketrygden stønad som dekker utgiftene opp til kr. 22.723,-

Hvis avdøde dør mer enn 20 km fra folkeregistrert adresse eller avstanden til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km
gis det dekning til transportkostnader mot en egenandel på kr. 2272,-

Vi kan ved underskrift og fullmakt fra nærmeste pårørende utfylle og sende søknaden til Nav.

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.